Reglement

Reglement van inwendige orde

1. Bij aansluiting vult ieder lid een aansluitingsfiche in en ondertekent deze alsook
het reglement van de club. Voor leden beneden de 18 jaar dienen beide door de
wettelijk vertegenwoordigers ondertekend te worden.

2. Aansluiting bij de club is pas geldig na ontvangst van het lidgeld, de ondertekende
aansluitingsfiche en het ondertekend reglement.

3. In het lidgeld is een verzekering inbegrepen via aansluiting bij de
wielerbond. Deze verzekering is verplicht om lid te kunnen worden of blijven.

4. Ieder effectief lid kan steeds, mondeling of schriftelijk maar op een correcte en
opbouwende wijze, zijn mening te kennen geven aan ieder lid van de raad van
bestuur. Ook tijdens de algemene vergadering wordt de mogelijkheid geboden om
voorstellen te formuleren. Op de eerstvolgende vergadering van de raad van
bestuur worden deze dan besproken en worden de gepaste acties ondernomen.
Eventueel worden de betrokken leden op deze vergadering uitgenodigd. (omschrijving
bestuur: voorzitter: Didier De Schepper , ondervoorzitter: Vic Mertens, boekhouding: Olivier Maes, secretaris: Bart Vranckx, penningmeester: Vincent Vanderbeken)

5. Bij de organisatie van evenementen eigen aan de vereniging, kan het bestuur beroep
doen op bereidwillige leden om allerlei taken uit te voeren.

6. Het officiele fietsseizoen start in februari en eindigt in november. De precieze
data worden jaarlijks op de website bekend gemaakt.

7. Bij het begin van het fietsseizoen wordt een programma opgemaakt met de
belangrijkste activiteiten van de club. Deze worden gepubliceerd op de website
van de club.

8. Ieder fietsend lid is verplicht in de uitrusting van de club te rijden van zodra
hij/zij in het bezit is van deze uitrusting.

9. Tijdens de fietstochten mag er geen vuilnis op de openbare weg worden
achtergelaten. Wij tonen respect voor wandelaars en andere fietsers.

10. Het dragen van een helm is verplicht

11. Verdiende punten in het kader van de MVB competitie kunnen enkel worden
verrekend in het lidgeld van het volgende jaar en dit ten belope van 50 eur.
Deze regeling kan jaarlijks herbekeken worden.

12. Ieder fietsend lid moet op de hoogte zijn van de verkeerscode in het algemeen en de
verkeerscode betreffende het wielertoerisme in het bijzonder en dient er zich
aan te houden. Ieder lid houdt zich steeds strikt aan de instructies van de
begeleider bij begeleide fietstochten.

13. Een beknopt overzicht van de verkeerscode voor wielertoeristen:

Een groep van minder dan 15 wielertoeristen worden als individuelen beschouwd. Dit houdt
in dat ze op het fietspad moeten rijden. Indien er geen fietspad is mogen ze op
de rijbaan met twee naast elkaar rijden behalve wanneer het kruisen niet
mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden
bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

De fietsers die in een groep tussen 15 en 50 deelnemers rijden, worden/zijn niet
verplicht op de fietspaden te rijden. Zij mogen bestendig met twee naast elkaar
rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Ze mogen enkel van de rechter
rijstrook van de rijbaan gebruik maken. Indien de rijbaan niet in rijstroken
verdeeld is, mogen zij niet meer dan de breedte gelijk aan die van een rijstrook in
beslag nemen.

14. Niet-leden kunnen zich tot drie maal aansluiten bij een rit. Zij rijden mee op
eigen risico. Na drie maal worden aansluiting en lidgeld verplicht.

15. Het niet respecteren van deze regels kan zonder enige discussie leiden tot uitsluiting.